Hizmet Sözleşmesi                                                     ACENTA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ SEYAHAT SÖZLEŞMESİ
                    Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

1.TARAFLAR

1.1. PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ (bundan sonra DÜZENLEYİCİ olarak anılacaktır):

- ŞİRKET UNVANI 
- SEYAHAT ACENTASI UNVANI 
- ADRESİ 
- İLETİŞİM BİLGİLERİ 

                                          ve varsa 

   PAKET TUR ARACISI                          
- ŞİRKET UNVANI                                 : SATRANÇ TURİZM TİC.LTD.ŞTİ
- SEYAHAT ACENTASI UNVANI            : YAMAÇ TOUR
- ADRESİ : ATATÜRK BULVARI NO       : 109 / 4 KIZILAY / ANKARA
- İLETİŞİM BİLGİLERİ                             : 0312 417 15 25 – [email protected]

    1.2. TÜKETİCİ                                      
- AD/SOYAD                                              
- T.C. KİMLİK NO                                      
- ADRES                                                     
- İLETİŞİM BİLGİLERİ                              

   KATILIMCI 1                                              
- AD/SOYAD                                               
- T.C. KİMLİK NO                                       
- ADRES                                                      
- İLETİŞİM BİLGİLERİ                                


İş bu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.
Bu sözleşmede, madde 1.2. de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.
1.3. Tüketici, kendisinin ve 1.2. de belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu vs) acenta sorumlu değildir.
1.4. Tüketici 1.2. maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
2-) KONU
İşbu sözleşmenin konusu; TÜKETİCİ’nin, ACENTA’ya ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.
3-) PAKET TUR NİTELİKLERİ ve SÜRESİ
3.1. SÜRESİ
Paket tur 00.00.00 hareket tarihi 00.00.00 dönüş tarihi olmak üzere toplam. Paket turun başlangıç yeri İSTANBUL ve bitiş yeri İSTANBUL dir. (24 saat dilimi olarak belirtilmiştir.)
3.2. İş bu maddede belirtilen ve broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulduktan sonra ancak tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.
3,3. HAREKET SAATLERİ
Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden Acente sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs,vb. ulaşım araçlarının hareket yeri, saat ve sefer sayıları geziden önce Acenteden kontrol edilmelidir. Acente tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte, yolcular da bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.
4-) SÖZLEŞME FİYATI
4.1. Sözleşme vergiler ile tüketiciye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler dahil €’ dir.(Yurtdışı turlarda Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca fiyatların “TL” yazılması konusunda muafiyet bulunmaktadır.) Bunlar haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir.
4.2. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken liman ve havaalanına iniş veya konaklama vergileri gibi, resim, yurtdışı çıkış harcı dahil tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.
4.3. Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ini geçmemek üzere:
4.3.1. Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
4.3.2. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
4.3.3. Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.
4.4. İş bu sözleşme bedelinin yabancı para cinsinden belirlenmesi halinde yapılan satışlarda……… kuru esas alınacaktır.
5-) ÖDEME PLANI VE ŞEKLİ
-Ön ödeme bedeli
-Acenta tarafından belirlenir
-Tüketicinin ödemeye ilişkin özel istekleri ayrıca belirtilir.
-Kredi kartı veya nakit ödemler
-Peşin veya taksit bilgileri ve kesintisiz iade hali…..
 6-) TARAFLARCA KABUL EDİLEN ÖZEL TALEPLER
7-) GENEL HÜKÜMLER
 7.1. DÜZENLEYİCİ veya ARACI paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptırır.
7.2. DÜZENLEYİCİ veya ARACI esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TÜKETİCİYE derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;
a) Paket turun başlamasından önce Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler
 b) iş bu sözleşmenin 4.3. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri.
7.3. Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için …….. kişi sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az yirmi gün öncesine kadar TÜKETİCİYE bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİNİN tazminat hakkı yoktur.
Ancak seyahat acentası tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.
7.4. Varsa Seyahat Acentasının ……………. Adresinde bulunan ………. İrtibat numarası ile ………. fax numarası ve www……. İnternet adresine sahip temsilcisi(bundan sonra TEMSİLCİ olarak anılacaktır) veya ……. Adresinde bulunan …….. iletişim bilgili……. unvanlı yerel irtibat noktası belirtilmelidir.
7.5. DÜZENLEYİCİ veya ARACI, TÜKETİCİNİN reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.
7.6. DÜZENLEYİCİ veya ARACI, TÜKETİCİYE paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur
7.7. DÜZENLEYİCİ veya ARACI, paket turun iptali durumunda 7.6 da belirtilen halleri kapsayacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.
8-) MÜCBİR SEBEP HALLERİ
8.1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller DÜZENLEYİCİ/ARACI için mücbir sebep sayılır. Bu haller;
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya Ülkemizde veya seyahat edilecek ülkedeki salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller
b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller
c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri
8.2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde DÜZENLEYİCİ/ARACI sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. DÜZENLEYİCİ veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
9-) CAYMA
9.1 Katılımcının gezinin başlamasından 30-16 gün öncesine kadar iptal ve değişiklik talep etmesi halinde, gezi bedelinin %50’si, 15 günden az bir süre kala ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cayma akçesi ödenmedikçe tura katılım askıya alınır. Katılımcı tarafından tur tarihi ve her türlü değişiklik taleplerinde, değişikliğin doğurduğu ulaşım, konaklama, vb. fiyat farkları ile birlikte yukarıdaki ödemelere ek olarak dosya masrafı kapsamında 10 € tahsil edilir.
9.2 Charter uçuşlarda ve garanti koltuk anlaşmalı uçaklarda30-16 gün öncesi iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir, turun kalkışına 15 ve daha az süre kala yapılan iptallerde toplam tur ücreti iadesiz olup, katılımcıya cayma bedeli olarak fatura edilir.
9.3 Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu gereğince; bu tür uçuşlarda saat değişikliği, duraklama yerleri değişikliği mümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile Acente sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Kalkıştan 48 saat önce güncel uçuş saatlerinin acenteden kontrol edilmesi ve onaylatılması katılımcının sorumluluğundadır.
10-) SÖZLEŞMENİN DEVRİ
10.1. TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
10.2. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve DÜZENLEYİCİ veya ARACI tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.
11-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI
11.1. Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi,
yapılan değişikliği kabul etmediğini DÜZENLEYİCİ veya ARACIYA yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.
 a) DÜZENLEYİCİ veya ARACI tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma
 b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma
 c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme
11.2. Sözleşmeden dönülmesi halinde, DÜZENLEYİCİ veya ARACI, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE “TÜKETİCİNİN ÖDEMİŞ OLDUĞU PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN” iade etmekle yükümlüdür.
11.3. Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı DÜZENLEYİCİ veya ARACI tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 10.1. maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.
11.4. DÜZENLEYİCİ veya ARACININ paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, DÜZENLEYİCİ veya ARACI paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde DÜZENLEYİCİ veya ARACININ ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde TÜKETİCİNİN ÖDEMİŞ OLDUĞU PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN iade edilir. Ancak DÜZENLEYİCİ veya ARACI o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, DÜZENLEYİCİ veya ARACISI, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
11.5. Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
11.6 Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
11.7 Paketturunbaşlamasına30-16 gün kala yapılan fesih bildirimlerinde, %50 kesinti yapılır. 15 gün ve daha az süre kala yapılan fesih bildirimlerinde hiçbir şekilde iade yapılamaz.
11.8. Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
11.9. Bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren ondört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.
12-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ
12.1. DÜZENLEYİCİ veya ARACI, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
ç) DÜZENLEYİCİNİN, ARACININ veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.
e) Geçerli pasaportun olması ve/veya vize alınmış (vize gerekli destinasyon/pasaport için) olması, ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Pasaport polisinin yolcuyu herhangi bir sebep olmaksızın ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan ACENTA sorumlu değildir, sorumluluk TÜKETİCİYE aittir.
f) ACENTE, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup TÜKETİCİ’nin iş bu sözleşmenin 1.2’nci maddesinde verdiği bilgiler doğrultusunda uçak biletinin düzenlenmesi dışında ACENTE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, yolcunun uçağa alınmamasından ACENTE sorumlu tutulamaz.
12.2. Sözleşmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, DÜZENLEYİCİ veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİYE zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
13-)BAGAJ
13.1 Tura katılan katılımcının her türlü gezide Havayolu tarafından izin verilen ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz götürme ve getirme hakkı vardır. Atlantik aşırı uçuşlarda ve bazı havayollarında bu kural değişmektedir. Güncel bagaj bilgisi tanıtım broşüründe ve kullanılan havayolunun internet sitelerinde bulunmaktadır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan Acente sorumlu tutulamaz.
13.2 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar kesinlikle taşıma araçlarına ve konaklama tesislerine alınamaz. Ayrıca her çeşit evcil hayvan, Acentenin açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Kimlik ve ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.
13.3 Acente personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir. Acente katılımcı tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte beyan edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.
14-) VİZE İŞLEMLERİ
Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dâhil değildir. Seyahat Acentesinin vize alma taahhüdü yoktur. Vize ve pasaport işlemleri katılımcıya aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay öncesine kadar gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak Acenteye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan Acentenin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından Acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Bu bölümde düzenlenen veya her ne sebeple olursa olsun turun ifa edileceği ülkeye giremeyen/kabul edilmeyen misafire tur ücreti, tazminat ve ne nam altında olursa olsun bedel iadesi yapılmaz. Misafirin ülkeye girememesi/kabul edilmemesi nedeniyle sarf etmek zorunda kaldığı konaklama, ulaşım ve sair masraflar kendisi tarafından yapılır.
15-) DİĞER HÜKÜMLER
15.1 Acentenin kusuru ile sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde, mevzuat hükümleri ve Kütahya Çizelgesi kapsamında, katılımcıya tazminat ödeneceğini ve gerekirse ödenmiş olan para iade edileceğini, Acente taahhüt eder. Ancak, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi katılımcının kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Acente sorumlu tutulamaz.
15.2 Katılımcının, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde katılımcı turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
15.3 Katılımcı, sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriği ve maddeleri ile ilgili açıklayıcı bir şekilde okuyarak bilgilendirildiğini beyan eder.
15.4 Katılımcının şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli katılımcının özen borcu olup şikâyet konusunun hizmet alındığı esnada Acente yetkililerine bildirilmesi halinde çözümlenmesi ve memnuniyetin sağlanması mümkün iken belirtilen özen borcunun yerine getirilmemesi katılımcının iyi niyetli olmayan haline karinedir.
15.5 Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı Katılımcılar adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına vekâleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
15.6 Ek sözleşme yapılmaksızın, katılımcıda mevcut paket tur sözleşmelerinde yer alan ilave değişiklikler, düzeltmeler veya eklemeler, Acente yetkilisi tarafından imzalanmış olması şartı ile geçerli olacaktır.
15.7 Katılımcı kayıt yaptıracağı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu tespit etmekle mükelleftir. Bunun yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü sorumluluk katılımcıya aittir. Katılımcı kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından Acente sorumlu olmaz. Katılımcı kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla Acenteden her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan Katılımcı tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu Acenteye kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre Acentenin Katılımcıyı talep ettiği tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.
16-) SİGORTA HÜKÜMLERİ
16.1 Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan katılımcıların eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
16.2 Katılımcının Acentenin sağladığı seyahat sağlık sigortası koşullarını kabul etmemesi halinde, katılımcı başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda katılımcı, Acentenin sağladığı seyahat sigorta bedelinin iadesini isteyemez.
Her türlü sigorta işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.
17-) HÜKÜMLERİN BAĞIMSIZLIĞI
İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin/maddelerinin mahkemece ya da resmi makamlarca herhangi bir nedenle geçersiz kılınması, sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine halel getirmez. Geçersiz hüküm yerine, kanuna uygun olmak şartıyla, tarafların ana iradelerine uygun kural akdedilmiş kabul edilecektir.
 18.Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyid etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
19. ACENTA’nın sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.
20. İşbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir. İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.
a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda DÜZENLEYİCİ veya ARACININ en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
b) Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, tüketici veya tüketicinin kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler,
c) Tüketici tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
d) Tüketiciye verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.
SÖZLEŞMEYİ OKUDUM AYDINLATILDIM. BİR SURETİNİ TESLİM ALDIM
Tüketici ve katılımcı adına Belgeyi Tanzim ve imza eden Seyahat acentası yetkilisi

AD SOYAD
Adres  
Telefon
E-mail 
İmza


BİLGİLENDİRME, KABUL ve TAAHHÜTNAME
Satranç Turizm Ticaret Limited Şirketi imzalanmış olan …./…../…… tarihli Paket Tur Sözleşmesi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte (Türsab Kütahya Çizelgesini, paket tur broşürü ve sigorta poliçesi) teslim edilmiştir. Paket tur ile ilgili ihtiyari seyahat sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
1) İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.
a) Seyahat Acentesinin yerel temsilcisinin (Rehber, Tur Lideri, Transfer Elemanı vb.) adı, iletişim bilgileri ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği acil iletişim bilgileri,
b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
c) Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, tüketici veya tüketicinin kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler,
d) Tüketici tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
2) Bu belge ile Satranç Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne yukarıda numarası yazılan kredi kartımdan rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde aylık % 10 vade farkı ile borcumu ödemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim. …/…./…….


İmza